POLİTİKALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Well Palace Side Hotel Otel olarak sürdürülebilir yönetim sistemi politikamız tüm faaliyetlerinde misafirler, personeller ve üçüncü taraflar ile ilgili konularda din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmadan kişilerin sosyal, kültürel, temel hak ve özgürlüklerini, sağlık ve güvenlik haklarını ön planda tutarak ve bunlar için gerekli önlemleri alarak çalışmalarda bulunmak, tesis içinde ve dışındaki tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmek ve buna bağlı olarak tesisin ve personellerin kalite ve ekonomik çıkarlarını göz önünde tutarak iyileştirmelerde bulunmaktır.

Bu kapsamda öncelikli sorumluluklarımız;

SOSYAL

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek İşletmemiz çatısı altında Güvenli Gıda üretimi yapmak, atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek

İnsan Hakları

 • Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak,
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak,
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında Cinsiyet Ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını Temel İnsan Hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak,

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek,
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek,

Bilgi Güvenliği

 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak,

Çalışan Hakları

 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 • Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde bölgede bulunan toplumun görüşünü almak
 • Tarihsel ve arkeolojik ürünlerin yasaların izin verdiği durumlar dışında sergilenmemesi veya alınıp satılmaması

ÇEVRESEL

 • Doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık,
 • Su kullanımını azaltmak,
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak,
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım ile ekonomik değer yaratmak,
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak,
 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımı azaltmak,
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak,
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak,
 • Su Güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek, kişi başı su tüketimini azaltmak, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yaparak çevremize zararsız halde Atık Su hattına gönderilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, Karbon Salınımını ve Sera Gazı Emisyonunu azaltmak,
 • Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde, Yöresel ve Yerli Ürünlere öncelik vermek, Ülkesel ve Global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
 • Yöresel ekonominin kalkınmasına katkıda bulunmak, yerel istihdam ve yerel tedarikçilere her zaman destek vermek,
 • Tüm misafirlerimize yörenin Doğal ve Kültürel Miraslarını ve Eserlerini tanıtmak,
 • Yöresel Ürünlerimiz ve Tema Gecelerimiz ile ülkemizi ve geleneklerimizi misafirlerimize tanıtmak,
 • Yöre Halkının yaşam kalitesine pozitif etki edecek çalışmalar yapmak ve yöresel dokuyu korumak,
 • Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,
 • İklime değişikliği nedeni ile artış gösteren Doğal Afetlere dikkat çekmek ve yaptığımız eğitimlerle ve tatbikatlarla çalışanlarımızı ve misafirlerimizi afetlere karşı bilinçlendirmek,

Biyoçeşitliliğe Saygı

 • Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak
 • Tesislerimize ait karasal alanlarda Ekolojik sistemi korumak, İstilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

EKONOMİK

 • Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,
 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilirkarlılığı sağlamak
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirmede dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak

Well Palace Side Hotel olarak “Sürdürülebilir Satın Alma Politikası”, tüm diğer politikalarımızda ortaya konulan ilke ve prensiplerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Tedarik faaliyetleri sürecinde tüm konularda yasalara ve etik kurallara uygun hareket etmek, tehdit altındaki türlerin tedariğini gerçekleştirmemek ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği kurumlarda ve kişilerde din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmadan, tedarikçi ve taşeron çalışanlarının hakları göz önünde tutularak, çevreye duyarlılık ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda yerel tedarikçileri ön planda tutarak hareket etmek ve tüm bu süreçlerde tedarikçi ve taşeronlardan yasalara ve etik kurallara uygun hareket edilmesini talep etmek, tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedeflemek, satın alma politikamızdır. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle iş birliği içinde olmalarını bekleriz. Sürekli iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri bildirim sağlanmasını ve bu alandaki örnek uygulamaların sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz.

Bu kapsamda önceliğimiz;

Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka ve etik kurallarına uygun şekilde yürümesini sağlamak.

Ayrım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimizle samimi, dürüst, saygılı, adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmak; tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin adil sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek.

Tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci konusunda örnek olacak yaklaşımlarda bulunarak çevre ve toplum için sürdürülebilir bir tedarik zinciri kültürü oluşturmak.

Sürekli iyileştirmenin sağlanması için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak geri bildirim ve örnek uygulama paylaşımları konusunda tedarikçilerimizi teşvik etmek.

Topluma ve çevreye saygılı, iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik kaynak koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten; kaynaklarını doğayla uyumlu ve etkin şekilde kullanan; atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve zehirli madde yönetimi kapsamında çalışmalar yürüten; çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçilerle çalışmak.

Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen; kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren; gebe veya çocuk emziren kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dahil eden; çalışanlarının dokunulmazlık ve sendikalaşma haklarını koruyan; zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçilerle çalışmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

• Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımız ile şeffaf, adil ve güvene dayalı iletişim kurmak ve motivasyon ortamı sağlamak,

• Vizyonerlik kurumsal değerimiz doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik tüm çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve eğitimler vermek,

• Çalışanlarımızın kendilerini güvende, huzurlu, değerli ve mutlu hissetmelerini sağlayacak sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek,

• Well Palace Side Hotel yetkinliklerine ve pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,

• Kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden çalışan başarılarını ödüllendirmek,

Bu politika, tüm çalışanlar, stajyerler, acente çalışanları Well Palace Side Hotel adına çalışan tüm dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar ve tedarikçiler için geçerlidir.

Well Palace Side Hotel çalışanları ve tedarikçilerinin riayet etmesinin beklendiği temel bir Well Palace Side Hotel ilkesi olarak insan haklarına saygıyı öngörür. Well Palace Side Hotel olarak, tüm çalışmalarımızda köle işçi çalıştırmayız. İnsan ticareti yaptığı veya köle işçi çalıştırdığı anlaşılan herhangi bir tedarikçiden ürün yahut hizmet satın almayacağımızı taahhüt ederiz.

Well Palace Side Hotel’de Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası çalışma şeklimizi tanımlanmaktadır. Bu politika Well Palace Side Hotel tüm departmanları için bağlayıcıdır ve her adımımızda buna uygun davranmayı taahhüt ederiz. Tüm Well Palace Side Hotel çalışanları politikanın desteklenmesi ve uygulanmasıyla ilgili oluşturulan kültürün değer verilerek geliştirilmesinden ve buna aykırı herhangi bir davranıştan kaçınılmasından ve hatta bildirilmesinden sorumludur.

Well Palace Side Hotel’de

 • Herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ederiz.
 • Operasyonlarımızdaki ve değer zincirimiz çevresindeki tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza, iş ortaklarımıza ve partnerlerimize adil ve eşit fırsatlar sunarız. Her kurumun insan haklarına uygun davranarak toplumda pozitif bir etki yaratmak konusundaki etki alanının ve sorumluluklarının farkında olarak hareket ederiz.
 • Tüm çalışanlarımızın Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasının desteklendiği, adil, eşit olanaklar ve insan hakları konusunda karşılıklı güvenle beslendiği bir kültürün parçası olmalarını sağlarız. İşimiz nedeniyle bir araya geldiğimiz herkesin insanlık onuruna ve haklarına saygılı davranırız Well Palace Side Hotel’de çeşitliliğin her alanını kucaklarız ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası stratejilerine bir iş önceliği olarak yaklaşırız.
 • Tüm çalışanlarımızın işte özgün benliklerini tamamen ortaya koyabilecekleri ve bunu yaparken güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratırız.
 • Tüm müşterilerimize ve paydaşlarımıza kapsayıcılıkla hizmet ederek, eşsiz kişiliklerine görünürlük kazandırırız.
 • Karar verme süreçlerini iyileştirecek, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza fayda sağlayacak çeşitli görüşleri, içgörüleri, bakış açılarını ve fikirleri teşvik ederiz.
 • Kurum kültürümüzün tonunu Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası konusunda rol model olan liderlerimizle belirleyerek tüm çalışanlarımıza aktarıldığından emin oluruz.
 • Tüm yönetim kademelerinde, fonksiyonlarda ve pozisyonlarda çeşitliliğin her cephesini temsil eden rol modellerinin oluşmasını ve gelişmesini destekleyerek toplumdaki ‘cam tavan’ fikrinin sorgulanmasına katkıda bulunuruz.
 • Well Palace Side Hotel Değerlerinde “İnsan’a Değer” beş odak alanımızdan birisidir. Bu çerçevede kadınların yetkinliklerinin ve deneyimlerinin şirkette en iyi şekilde temsil edildiğinden emin olarak gelişimlerinin ve kariyerlerinin doğru planlanmasını bir iş önceliği olarak görürüz. Bu alandaki adımlarımızın somut ve ölçülebilir olduğu sürece anlamlı olduğu bilinciyle sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası olarak yönetiyoruz. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası için uygun ortamı sağlayabilmek adına yeteneği çekme, işe alma, yönetme, yetenek geliştirme, ücretlendirme ve yan haklar stratejilerimizin tamamında kadın çalışanları destekleriz.
 • Well Palace Side Hotel tesislerini ve hizmetlerini kullanan tüm çocukları ve gençleri korumak,
 • Tüm çalışanlarımıza çocuk hakları ve çocukları koruma konusundaki yaklaşımımızı yönlendiren esas prensipleri benimsetmek,
 • Çocuk haklarının korunması hedefi çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ortamların oluşturulmasını sağlamaktır.

Well Palace Side Hotel olarak, tüm hizmetlerimizin, operasyonlarımızın ve çalışanlarımızın çocuklara zarar vermemesi, çocukların zarar görme ve istismar riskine maruz bırakılmaması, işletme içerisinde çocukların güvenliği hakkındaki endişelerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi, çocukları korumaya yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yasal çerçeveye uygun çalışılması sorumluluğumuzdur. Çocukları güvende tutmak, korumak ve onların huzurunu sağlamak sorumluluğuyla çalışacağımızı ve yasalara uymayı taahhüt ediyoruz.

Çalışma prensiplerimize göre:

 • Çocukların sağlık ve mutluluğu, en yüksek öneme sahiptir.
 • Yaşı, engeli, cinsiyeti, ırksal kökeni, dini inancı, cinsel yönelimi veya kimliği ne olursa olsun tüm çocuklar zarar verici eylemlerden veya istismarlardan korunmaya yönelik aynı haklara sahiptir.
 • Bazı çocuklar, geçmiş deneyimleri, başkalarına bağımlılık seviyeleri, iletişim ihtiyaçları veya diğer konular nedeniyle daha korunmasızdır. Bu hassasiyetlere önem gösteririz.
 • Çocuklarla, gençlerle, ebeveynleriyle, bakıcılarıyla ve diğer aracılarla ortaklaşa çalışmak, çocukların sağlık ve mutluluğunu desteklememiz için temeldir.

Çocukları ve gençleri:

 • Onlara değer vererek, saygı duyarak ve dinleyerek,
 • Prosedürlerimizde çocukları korumaya yönelik uygulamalara yer vererek ve çalışanlar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar vb. için davranış kuralları belirleyerek,
 • Etkin bir güvenlik politikası ve ilgili prosedürleri geliştirip uygulayarak,
 • Gözetim, destekleme ve eğitim ile çalışanlar ve gönüllüler için etkin bir yönetim sağlayarak,
 • Tüm gerekli ve ilgili kontrollerin yapıldığından emin olduktan sonra çalışanları ve stajyerleri güvenli bir şekilde işe alarak,
 • Çocukların korunması ve iyi uygulamalar hakkında çocuklar, ebeveynler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile bilgi paylaşarak,
 • Endişeleri, haberdar olması gereken acenteler ile paylaşarak ve ebeveynlerle çocukları dâhil ederek güvende tutmaya çalışacağız.
Sizi Arayalım


  Çağrı Merkezi
  +90 850 390 04 03
  Otel İletişim
  +90 242 749 81 81
  WhatsApp
  +90 850 390 04 03
  Sizi Arayalım
  Bize Ulaşın
  Rezervasyon İletişim